Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Posebni prirezi >> Zakon o posebnom porezu na kavu - Narodne novine br.: 31, 16.03.2011.

Zakon o posebnom porezu na kavu - Narodne novine br.: 31, 16.03.2011.

HRVATSKI SABOR

679

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na kavu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. ožujka 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA KAVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi i/ili proizvodi i pušta u potrošnju na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Poseban porez na kavu prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi, unosi ili proizvodi na području Republike Hrvatske.

(2) Kavom u smislu ovoga Zakona razumijeva se:

1. nepržena kava iz tarifne oznake KN 0901 11 i KN 0901 12,

2. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22,

3. kavine ljuske i opne iz tarifne oznake KN 0901 90 10,

4. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11,

5. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90,

6. mješavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kave s prženom cikorijom i ostalim prženim nadomjescima kave ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifne oznake KN 2101 11 i KN 2101 30,

7. pripravci na osnovi ekstrakta, esencija i koncentrata od kave ili na osnovi kave iz tarifnih oznaka KN 2101 12 i pripravci što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 1806 90 70,

8. napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202.

(3) Čokolada te proizvodi slični čokoladi, kremproizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, prašci za pudinge i kreme s dodatkom kave ne smatraju se kavom u smislu stavka 2. ovoga članka.

(4) Alkoholna pića s dodatkom kave oporezuju se prema posebnim propisima.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi kavu (u daljnjem tekstu: proizvođač), uvozi, unosi ili prima kavu na području Republike Hrvatske.

(2) Obveznik posebnog poreza na kavu je i osoba koja nezakonito proizvede, preradi, prži, uveze, unese, stekne, preveze, posjeduje, proda, kupi ili izveze kavu, odnosno nezakonito pusti u potrošnju, sudjeluje u nezakonitoj proizvodnji, uvozu, unosu ili izvozu, odnosno čuva nezakonito proizvedenu, uvezenu ili unesenu kavu.

(3) Fizička osoba koja u okviru putničkog i poštanskog prometa uvozi, unosi ili prima kavu u količinama koje su prema carinskim propisima oslobođene od plaćanja carine ne smatra se poreznim obveznikom u smislu stavka 1. ovoga članka.

(4) Pogonom proizvođača iz stavka 1. ovoga članka smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, preradu, prženje, pakiranje i skladištenje kave, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji, preradi i prženju kave, radionice za održavanje pogona i upravu, prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje kave.

(5) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je carinarnici nadležnoj prema sjedištu, odnosno prebivalištu (u daljnjem tekstu: nadležna carinarnica) najkasnije 8 dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili prometa kavom iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnog poreza.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijavljivanja u registar te oblik i sadržaj prijave za upis u registar obveznika posebnog poreza.

IV. POREZNA OSNOVICA I VISINA POREZA

Članak 5.

(1) Posebni porez na kavu iz članka 3. stavka 2. točke 1. do 4. ovoga Zakona plaća se za jedan kilogram neto mase kave, i to:

1. nepržena kava 5,00 kuna,

2. pržena kava 6,00 kuna,

3. kavine ljuske i opne 15,00 kuna,

4. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave 20,00 kuna.

(2) Posebni porez na kavu iz članka 3. stavka 2. točke 5. do 8. ovoga Zakona plaća se u visini od 60,00 kuna za jedan kilogram neto mase kave sadržane u gotovom proizvodu.

V. NASTANAK I NAČIN OBRAČUNA POREZNE OBVEZE

Članak 6.

(1) Obveza obračunavanja posebnog poreza na kavu iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona nastaje:

1. kod uvoza: pri puštanju u slobodan promet;

2. kod proizvodnje: u trenutku otpreme kave iz skladišta proizvođača iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona osim:

– otpreme drugom proizvođaču u svrhu reprodukcije uz izjavu primatelja da će kavu koristiti radi daljnje proizvodnje kave,

– otpreme u izvoz;

3. kod nezakonite proizvodnje, prerade, prženja, pakiranja, uvoza, unosa, stjecanja, prodaje, kupnje, prijevoza, izvoza, uporabe, odnosno nezakonitog puštanja u potrošnju: u trenutku utvrđivanja nezakonitosti;

4. u trenutku potrošnje kave za vlastite potrebe u skladištu proizvođača;

5. u trenutku utvrđivanja manjka ili gubitka kave u skladištu proizvođača osim gubitka ili manjka za koje proizvođač dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da je gubitak ili manjak neodvojivo povezan s osobinama proizvoda nastao tijekom proizvodnje i skladištenja.

(2) Posebni porez na kavu pri uvozu obračunava carinarnica koja provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet zajedno s obračunom carinskog duga.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, za proizvođače koji uvoze kavu radi daljnje proizvodnje kave, uz pisanu izjavu proizvođača dostavljenu nadležnoj carinarnici da kavu nabavljaju kao reprodukcijski materijal za daljnju proizvodnju kave, obveza obračuna posebnog poreza na kavu ne nastaje prilikom uvoza.

(4) Posebni porez u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužan je obračunati porezni obveznik – proizvođač na dan otpreme kave iz skladišta proizvođača, prema visinama posebnog poreza iz članka 5. ovoga Zakona propisanim za pojedinu vrstu otpremljene kave.

(5) Proizvođač koji na području Republike Hrvatske nabavlja kavu na koju je već plaćen posebni porez pri uvozu, a radi daljnje proizvodnje kave, dužan je na dan otpreme proizvedene kave obračunati i uplatiti razliku posebnog poreza za pojedinu vrstu otpremljene kave prema visinama posebnog poreza propisanim u članku 5. ovoga Zakona.

(6) Posebni porez na kavu kod nezakonite: proizvodnje, prerade, prženja, pakiranja, uvoza, unosa, stjecanja, prodaje, kupnje, prijevoza, izvoza, uporabe, odnosno nezakonitog puštanja u potrošnju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, obračunava carinarnica i Financijska policija donošenjem rješenja o nastanku duga po osnovi posebnog poreza sukladno visinama iz članka 5. ovoga Zakona koje su na snazi u trenutku utvrđivanja nezakonitosti.

(7) Posebni porez na kavu u slučaju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obračunava porezni obveznik – proizvođač u trenutku potrošnje kave za vlastite potrebe.

(8) Posebni porez na kavu u slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obračunava porezni obveznik – proizvođač u trenutku utvrđivanja manjka, odnosno gubitka ili nadležna carinarnica i Financijska policija po službenoj dužnosti.

(9) U slučaju izvoza iz stavka 1. točke 2. podstavka 2. ovoga članka proizvođač kave dužan je kao dokaz da je kava napustila područje Republike Hrvatske nadležnoj carinarnici na zahtjev predočiti izvoznu deklaraciju s ovjerom izlazne carinarnice o istupu kave.

(10) Ministar financija pravilnikom određuje vrstu i visinu priznatih gubitaka ili manjkova kave iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

VI. PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

Članak 7.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona plaća posebni porez u slučajevima iz:

1. članka 6. stavka 1. točke 1., u rokovima propisanim carinskim propisima,

2. članka 6. stavka 1. točke 2., u roku od trideset (30) dana od dana nastanka porezne obveze.

(2) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona u slučajevima iz članka 6. stavka 1. točke 3., dužan je platiti posebni porez u roku koji je naveden u rješenju carinarnice.

(3) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona plaća posebni porez u slučajevima iz:

1. članka 6. stavka 1. točke 4., u trenutku potrošnje kave za vlastite potrebe,

2. članka 6. stavka 1. točke 5., u trenutku utvrđivanja manjka ili gubitka kave, osim uzrokovanih višom silom.

VII. POVRAT POSEBNOG POREZA

Članak 8.

(1) Povrat posebnog poreza odobrava se poreznom obvezniku – uvozniku iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona koji izvozi kavu, na koju je uplatio posebni porez pri uvozu, u visini posebnog poreza plaćenog pri uvozu.

(2) Porezni obveznik – proizvođač koji izvozi kavu, za čiju je proizvodnju utrošio kavu iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona nabavljenu na domaćem tržištu s već plaćenim posebnim porezom na kavu, ima pravo na povrat posebnog poreza u visini već plaćenog posebnog poreza na kavu utrošenu u proizvodnji gotovog proizvoda.

(3) Zahtjev za povrat posebnog poreza na kavu porezni obveznik iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi nadležnoj carinarnici prema svom sjedištu odnosno prebivalištu.

(4) Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se:

– za slučaj iz stavka 1. ovoga članka dokaz da je na kavu koja se izvozi već plaćen posebni porez pri uvozu i dokaz o izvozu kave,

– za slučaj iz stavka 2. ovoga članka dokaz da je kava nabavljena na domaćem tržištu s obračunanim posebnim porezom i dokaz o izvozu kave proizvedene od kave na koju je obračunan i već plaćen posebni porez. Kao dokaz da je kava napustila područje Republike Hrvatske prilaže se izvozna deklaracija s ovjerom izlazne carinarnice o istupu kave.

(5) Povrat plaćenog posebnog poreza neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje o povratu ima nepodmirenih dospjelih obveza po osnovi javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Povrat i dospjela javna davanja će se u tom slučaju prebiti po službenoj dužnosti.

VIII. PROMET KAVE

Članak 9.

(1) Kava koja je u prometu na području Republike Hrvatske mora biti označena obilježavajućom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Na području Republike Hrvatske nije dopušten prijevoz kave bez dokumenata o nabavi.

(3) Pod prometom kave u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se uvoz, unos i izvoz kave, proizvodnja, dorada, prerada i prženje kave, pakiranje, skladištenje, prodaja, prijevoz te bilo koji oblik razmjene, zamjene ili ustupanja kave uz naknadu ili bez naknade, te isporuka kave.

(4) Obveznik označavanja kave dužan je podnijeti nadležnoj carinarnici zahtjev za tiskanje obilježavajućih markica za označavanje kave na propisanom obrascu.

(5) Iznimno, kava koja se izvozi može biti označena oznakama koje zahtijeva zemlja uvoznica, što mora biti dokumentirano dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Članak 10.

(1) Obveznici označavanja kave obilježavajućim markicama su porezni obveznici iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona (uvoznik i proizvođač) i ostale pravne i fizičke osobe koje se bave prometom kave na području Republike Hrvatske.

(2) Obveznik označavanja kave obilježavajućim markicama ne smije imati neoznačenu kavu u skladištu sirovina i gotovih proizvoda.

Članak 11.

(1) Obveznici označavanja kave iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona moraju obilježavajuće markice nalijepiti na pakiranju na vidljivom mjestu.

(2) Ako se kava stavlja u promet na područje Republike Hrvatske u rasutom stanju (rinfuza), obilježavajuće markice stavljaju se na ispravu koja prati kavu u prometu (otpremnica, izdatnica, popratnica ili druga službena isprava).

(3) Ako se kava stavlja u promet na područje Republike Hrvatske u skupnom pakiranju, obilježavajuće markice stavljaju se na vidljivo mjesto na skupnom pakiranju i moraju se zadržati na pakiranju dok se proizvod iz pakiranja u cijelosti ne potroši.

(4) Skupnim pakiranjem iz stavka 3. ovoga članka smatra se samo ono pakiranje koje sadrži pojedinačne pretpakovine od 30 i manje grama.

(5) Na području Republike Hrvatske nije dopuštena prodaja kave, prijevoz kave, kupnja ili posjedovanje kave te izvoz, ako kava nije označena obilježavajućim markicama ili ako je označena krivotvorenim markicama.

(6) Prodaja kave krajnjem potrošaču dopuštena je samo u originalnom pakiranju označenom obilježavajućom markicom.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obilježavajućih markica, način njihova izdavanja, način označavanja kave te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim obilježavajućim markicama, kao i naknadu troškova tiskanja obilježavajućih markica.

Članak 12.

(1) Pravna ili fizička osoba koja prevozi kavu koja je u prometu na području Republike Hrvatske za treće osobe ili za vlastite potrebe smije prevoziti samo kavu označenu obilježavajućom markicom na pakiranju ili na ispravi iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Proizvode iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obveznici posebnog poreza, kao i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju izlagati, posjedovati ili prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim prodaje putem automata.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prodaja kave iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona na mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe i sl.) dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz suglasnost nadležne carinarnice prema mjestu prodaje.

(4) Kava koja se prodaje na mjestima iz stavka 3. ovoga članka mora biti označena markicama sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona, uz obvezu izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

IX. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 13.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koje stavljaju kavu u promet na područje Republike Hrvatske dužne su voditi evidenciju o količini zaliha, otpisanim količinama nepržene kave, uvozu, izvozu, proizvodnji, preradi, prometu i prodaji kave po nazivu proizvoda, odnosno vrstama izraženim u kilogramima neto mase te obračunanom, plaćenom i vraćenom posebnom porezu na kavu.

(2) Evidencije moraju odgovarati podacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih deklaracija i ostaloj dokumentaciji.

(3) Upisivanje u evidencije iz stavka 1. ovoga članka obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.

(4) Najmanja količina proizvedene pržene kave od 100 kg nepržene kave iznosi 83,33 kg.

(5) Ministar financija propisuje pravilnikom sadržaj, oblik i način vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka.

X. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 14.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koje stavljaju kavu u promet na područje Republike Hrvatske obvezni su do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti nadležnoj carinarnici izvješća o stanju zaliha kave na početku i na kraju obračunskog razdoblja, uvezenim, unesenim, proizvedenim količinama kave te izvezenim i prodanim količinama kave u tuzemstvu, obračunanom i plaćenom posebnom porezu, vraćenom posebnom porezu na kavu te preuzetim i utrošenim obilježavajućim markicama za kavu.

(2) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se i popisne liste zaliha kave sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Za pogone, odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju nadležnoj carinarnici prema sjedištu poreznog obveznika.

(4) Ministar financija propisuje pravilnikom oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

XI. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava i Financijska policija.

Članak 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na evidentiranje, označavanje i stavljanje kave u promet na područje Republike Hrvatske obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata, odnosno ovlaštene osobe za obavljanje nadzora, sukladno posebnom propisu.

(2) Kada inspektor ili ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka na licu mjesta utvrdi da je stavljanjem u promet, prijevozom, preradom i proizvodnjom kave bez obilježavajućih markica počinjen prekršaj, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju privremeno će oduzeti kavu koja se stavlja u promet, prevozi, prerađuje ili proizvodi na području Republike Hrvatske bez obilježavajućih markica i o tome izdati usmeno rješenje, a najkasnije u roku od 30 dana donijeti pisano rješenje.

(3) O oduzetoj kavi iz stavka 2. ovoga članka s točno navedenom količinom i vrstom, nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi inspektor će izdati potvrdu.

(4) O izvršenom privremenom oduzimanju kave inspektor je dužan odmah izvijestiti nadležno tijelo kojem je podnio optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja, radi daljnjeg postupanja s privremeno oduzetom robom.

(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenja rješenja.

XII. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na kavu te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na kavu koja se uvozi ili je uvezena te je bila predmet carinjenja, u pogledu žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, a novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako protivno ovome Zakonu:

1. nezakonito proizvede, preradi, prži, uveze, unese, stekne, preveze, posjeduje, proda, kupi, izveze kavu, odnosno nezakonito pusti u potrošnju kavu, sudjeluje u nezakonitoj proizvodnji, preradi, prženju, uvozu, unosu ili izvozu kave, odnosno čuva nezakonito proizvedenu, prerađenu, prženu, uvezenu ili unesenu kavu,

2. ne obračuna ili netočno obračuna posebni porez po propisanim visinama koje su na snazi na dan nastanka obveze obračuna i/ili ne obračuna ili netočno obračuna razliku posebnog poreza iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona ili ne plati posebni porez na kavu u rokovima iz članka 7. ovoga Zakona,

3. stavlja u promet na područje Republike Hrvatske kavu koja nije označena obilježavajućom markicom ili je označena krivotvorenim markicama ili kupuje ili posjeduje takove proizvode,

4. izvozi kavu koja nije označena izvoznim obilježavajućim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske,

5. kava koju je namijenila izvozu nema oznaku zemlje uvoznice, dokumentirani dokaz o preuzimanju markica ili drugi odgovarajući dokument,

6. prevozi kavu koja nije označena obilježavajućom markicom na pakiranju ili na dokumentu koji prati kavu,

7. se bavi trgovinom kave koja nije označena obilježavajućom markicom,

8. krajnjem potrošaču prodaje kavu koja nije u originalnom pakiranju označena obilježavajućim markicama,

9. ne vodi ili netočno vodi propisane evidencije,

10. nadležnoj carinarnici ne podnese ili u roku ne podnese izvješća ili podnese netočno izvješće o uvezenim, proizvedenim, izvezenim količinama kave, prodanim količinama kave u tuzemstvu te stanju zaliha kave, preuzetim i utrošenim obilježavajućim markicama za kavu te obračunanom i plaćenom posebnom porezu, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu,

11. prodaje na mjestima gdje se može prigodno trgovati suprotno odredbama članka 12. stavka 3. i 4.,

12. ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za upis u registar obveznika posebnog poreza iz članka 4. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik ako je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem obrta.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Uz novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi bit će izrečena zaštitna mjera oduzimanja kave kojom je učinjen prekršaj.

(5) Pored zaštitne mjere iz stavka 4. ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti od jednog mjeseca do godine dana.

(6) Pored zaštitnih mjera iz stavka 4. i 5. ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem.

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:

1. ne osigura uvjete za obavljanje nadzora,

2. ne da na uvid dokumente vezane uz proizvodnju, uvoz, izvoz kave, prodanim količinama kave u tuzemstvu, obračunu i plaćanju posebnog poreza i ostalu poslovnu dokumentaciju,

3. ometa ovlaštenu osobu u obavljanju nadzora.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik ako je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem obrta.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 21. ovoga Zakona, a novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:

1. ne popiše zalihe na dan početka primjene ovoga Zakona,

2. ne dostavi zapisnik o obavljenom popisu zaliha nadležnoj carinarnici u roku propisanom ovim Zakonom.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik ako je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem obrta.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Obveznici označavanja kave iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona obvezni su popisati zalihe kave na dan početka primjene ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po nazivu proizvoda, odnosno vrstama kave izraženim u kilogramima neto mase.

(2) Zapisnik o obavljenom popisu zaliha iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti nadležnoj carinarnici u roku od 10 dana od dana obavljenog popisa.

(3) Porezni obveznici su dužni na popisane zalihe kave iz stavka 1. ovoga članka, u trenutku nastanka porezne obveze iz članka 6. ovoga Zakona, obračunati razliku posebnog poreza do visina propisanih člankom 5. ovoga Zakona.

(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na označavanje kave obilježavajućim markicama Ministarstva financija stavljaju se izvan snage danom pristupa Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

Članak 22.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 4., 6., 11., 13. i 14. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 87/05.).

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2011.

Klasa: 410-19/11-01/01

Zagreb, 4. ožujka 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope Obrasci R-Sm id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 knjiga popisa robe devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade