Uputa - Evidencija pri korištenju prijevoznih sredstava


Prema članku 13. stavku 2. točki 5. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 95/05: u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se, u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. Pravilnika (dnevnice, naknade prijevozni troškova, naknade korištena privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženi isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno o kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke.

- nadnevak izdavanja,

- ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,

- mjesto u koje osoba putuje,

- svrha putovanja,

- vrijeme trajanja putovanja,

- vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako e putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila

- kilometar/sat),

- vrijeme povratka s puta,

- potpis ovlaštene osobe i pečat,

- obračun troškova i likvidaciju obračuna

- izvješće s puta.

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito:

- računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobnim automobilom,

- računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata,

- računi za smještaj i drugo.

U skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika smatramo da je u svim slučajevima u kojima se isplaćuje neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ili dnevnica za službeno putovanje ili primitak po osnovi nesamostalnog rada u naravi pri korištenju službenih automobila u privatne svrhe utvrđen prema opsegu stvarnog korištenja, potrebno osigurati slijedeće evidencije i podatke:

 

1. Pri korištenju privatnog automobila u svrhe službenog putovanja, u putnom nalogu obvezno se, uz ostale navedene elemente naloga za službeno putovanje, iskazuje i početno stanje brojila - kilometar/sat u trenutku kretanja na put te završno stanje brojila nakon povratka s puta. Uz putni nalog obvezno se prilaže račun za gorivo kupljeno pri polasku na put ili za vrijeme puta nije kupljeno odnosno isto je već bilo raspoloživo u dovoljnoj količini, obvezno se putenom nalogu prilaže posljednji račun za nabavu goriva. Ako je pri polasku na put ili za vrijeme puta kupljeno potrebno gorivo dovoljno zaviše putovanja, račun se obvezno prilaže uz putni nalog. Pri slijedećem upućivanju na službeni put, obvezno se u putnom nalogu navodi da je račun za gorivo već priložen uz prethodni putni nalog te podatke o putnom nalogu uz koji je priložen, pod uvjetom da i nadalje ne postoji potreba za kupnjom goriva za vrijeme trajanja puta ili se putnom nalogu prilaže preslika računa o prethodno kupljenom gorivu.

 

2. Ako se privatni automobil koristi za službene svrhe u mjestu odnosno naselju (loko-vožnja), osoba koja koristi automobil obvezna je voditi dnevnu evidenciju za obračun naknade za korištenje automobila, koja osobito sadrži podatke o: nadnevku i vremenu korištenja automobila, broju prijeđenih kilometara i nazive prijeđenih lokacija, podatke o automobilu (marka i registarska oznaka automobila), izvješće o radu. U evidenciju se obvezno unosi i početno i završno stanje brojila - kilometar/sat automobila, i to: dnevno za prijeđene lokacije u službene svrhe te ukupno na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Nadalje, evidencija obvezno sadrži i ime/naziv i adresu poslodavca odnosno isplatitelja primitka, nadnevak obračuna i obračun te iznos primitka za isplatu i potpis ovlaštene osobe. Evidenciji se obvezno prilažu računi za kupljeno gorivo na način iz točke 1. ove upute.

 

3. Ako se plaća po osnovi korištenja službenog automobila u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, obvezno se vodi evidencija o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje poslodavac odnosno isplatitelj primitka odlukom iz članka 16. stavka 3. točke 5. podtočke 5.1. Pravilnika. Evidencija treba sadržavati i podatke o početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat automobila za vrijeme korištenja te račune za kupljeno gorivo na način iz točke 1. ove upute.

 

4. Ako se službeni automobil koristi za svrhe službenog puta ili u mjestu odnosno naselju za službene svrhe (loko-vožnja), obvezno se vode evidencije i prilažu računi o kupljenom gorivu na način iz točaka 1. i 2. ove upute.

 

Klasa: 410-1805-0186
Ur.br. 513-07-21-01/05-2
Zagreb, 24. listopada 2005.

Stvoreno: 15.06.2011 u 13:39:11