Uputa o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost


27.02.2012

 

KLASA: 410-19/12-01/48

URBROJ: 513-07-21-01/12-1

 

Zagreb, 24. veljače 2012.

 

 Na temelju odredbi članka 6. točke 7., 9. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanuvrijednostšto ga je donio Hrvatski sabor na 3. sjednici održanoj 17. veljače 2012. u vezi s oporezivanjem isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost, pomoćnica ministra, ravnateljica Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave

 

 

UPUTU

 

o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost

 

 

Hrvatski sabor je na 3. sjednici održanoj 17. veljače 2012. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanuvrijednost prema kojem se porez na dodanu vrijednost od 1. ožujka 2012. plaća po stopi 10% na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. 

 

         Pri utvrđivanju cijene isporuke vode u Republici Hrvatskoj potrebno je sagledati odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99 i 49/11)koji propisuje obavljanje i financiranje komunalnog gospodarstva i ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti (uz ostalo opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda)te odredbe Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09) kojim su utvrđeni izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, obvezu plaćanja, obveznika, osnovicu, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje tih sredstava.

 

Nadalje, obračun usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda propisan je Zakonom o vodama (Narodne novine 153/09 i 130/11) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/10).

 

Cijene vodnih usluga propisane su Zakonom o vodama, a na računima za utrošene količine vode posebno su iskazani među ostalim iznosi naknada koje ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost kao i iznosi naknada koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.  

 

         U vezi s navedenim obavještavamo vas da se pod pojmom isporuka vode podrazumijevaju sve usluge neposredno povezane sa isporukom vode odnosno isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe i isporuka vodne usluge javne odvodnje, a ne samo usluga javne vodoopskrbe. Obzirom da računi za utrošene količine vode sadrže naknade koje ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost i naknade koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost napominjemo da će naknade koje ne podliježu oporezivanju i dalje biti neoporezive, dok će naknade koje podliježu oporezivanju biti oporezive stopom 10% umjesto 23%.  

 

Stvoreno: 27.02.2012 u 02:58:41