Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Statistički izvještaji, Knjigovodstvo > Statistički i financijski izvještaji >> Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

Narodne novine br.: 148, 31.12.2010.

MINISTARSTVO FINANCIJA

3771

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 3. i osobe iz članka 2. stavka 3. te poduzetnike iz članka 15. stavka 2. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema sadržaju određenom u prilogu ovog Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

Članak 2.

Dodatni podaci za statističke i druge potrebe iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu.

Članak 3.

Oblik i format dodatnih podataka za statističke i druge potrebe utvrđuje Financijska agencija i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Članak 4.

Upute za popunjavanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe Financijska agencija objavljuje uz obrasce na svojoj internetskoj stranici.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 13/09 i 20/10).

Članak 6.

Obveznici iz članka 1. ovog Pravilnika sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe za 2010. i naredne godine prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/381
Urbroj: 513-11/10-2
Zagreb, 30. prosinca 2010.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG

I. DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 3. ZAKONA I OSOBE IZ ČLANKA 2. STAVKA. 3. ZAKONA

BILANČNE POZICIJE:

AKTIVA:

1. Izdaci za razvoj (bruto)

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava (bruto)

3. Goodwill – bruto

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine (bruto)

5. Nematerijalna imovina u pripremi (bruto)

6. Ostala nematerijalna imovina (bruto)

7. Zemljište (bruto)

8. Građevinski objekti (bruto)

9. Postrojenja i oprema (bruto)

10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina (bruto)

11. Biološka imovina (bruto)

12. Predujmovi za materijalnu imovinu (bruto)

13. Materijalna imovina u pripremi (bruto)

14. Ostala materijalna imovina (bruto)

15. Ulaganje u nekretnine (bruto)

16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) (bruto)

17. Softver (bruto i neto)

18. Nestambene zgrade (bruto i neto)

19. Stambene zgrade i stanovi (bruto i neto)

20. Ostali građevinski objekti (bruto i neto)

21. Prijevozna sredstva (bruto i neto)

22. Ulaganja u višegodišnje nasade (bruto i neto)

23. Osnovno stado (bruto i neto)

24. Šume (bruto i neto)

25. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture (bruto i neto)

26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (bruto)

27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države (bruto)

28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (bruto)

29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države (bruto)

30. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) (bruto)

31. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama (bruto)

32. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima (bruto)

33. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) (bruto)

34. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama (bruto)

35. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima (bruto)

36. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi – ukupno (bruto)

37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima (bruto)

38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu (bruto)

39. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi – ukupno (bruto)

40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima (bruto)

41. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu (bruto)

42. Udjeli u investicijskim fondovima (bruto)

PASIVA:

43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava

44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava

45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)

46. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi – ukupno

47. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava

48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva

49. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi – ukupno

50. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava

51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva

52. Dugotrajni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba

53. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba

RAČUN DOBITI I GUBITKA

POSLOVNI PRIHODI:

54. Prihod od industrijske djelatnosti

55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga

56. Prihod od posredništva (provizija)

57. Prihod od građevinske djelatnosti – radova na zgradama

58. Prihod od građevinske djelatnosti – radova na ostalim građevinama

59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj

60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana

62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza

63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)

64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija

65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i sl.

66. Prihodi od prodaje u zemlji

67. Prihodi od prodaje u inozemstvu

68. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe

69. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

POSLOVNI RASHODI:

70. Troškovi energije

71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša

72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge

73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge

74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove

75. Troškovi usluga investicijskog održavanja

76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine

77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

79. Troškovi agencijskih radnika

80. Premije osiguranja (bruto)

81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

82. Stipendije

83. Nadoknade članovima uprave

84. Primici u naravi

85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima

86. Otpremnine

87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)

88. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala

89. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku

90. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda

91. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)

FINANCIJSKI PRIHODI:

92. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)

93. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)

94. Prihodi od udjela u dobiti

FINANCIJSKI RASHODI:

95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)

OSTALI PRIHODI:

96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja

OSTALI RASHODI:

98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

INVESTICIJE:

99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu

UVOZ:

100. Uvoz u razdoblju

OSTALI PODACI

ZAPOSLENI:

101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja

102. Broj plaćenih zaposlenika

103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme

104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika

105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku

LOKALNE JEDINICE I LOKALNE JEDINICE PREMA VRSTI DJELATNOSTI:

106. Broj lokalnih jedinica (LJ)

107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)

II. DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 15. STAVKA 2. ZAKONA

A) Dodatni podaci za banke, štedne banke, stambene štedionice te podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj

BILANCA

NEMATERIJALNA IMOVINA:

1. Osnivački izdaci (bruto)

2. Osnivački izdaci (neto)

3. Goodwill (bruto)

4. Goodwill (neto)

5. Aplikativni softver (bruto)

6. Aplikativni softver (neto)

7. Ostala nematerijalna ulaganja (bruto)

8. Ostala nematerijalna ulaganja (neto)

9. Ostala nematerijalna imovina (bruto)

10. Ostala nematerijalna imovina (neto)

MATERIJALNA IMOVINA:

11. Zemljišta (bruto)

12. Zemljišta (neto)

13. Građevinski objekti (bruto)

14. Građevinski objekti (neto)

15. Postrojenja i oprema (bruto)

15.1. u tome: elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka (bruto)

16. Postrojenja i oprema (neto)

16.1. u tome: elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka (neto)

17. Namještaj, transportni uređaji i slična imovina (bruto)

17.1. u tome: osobni automobili (bruto)

18. Namještaj, transportni uređaji i slična imovina (neto)

18.1. u tome: osobni automobili (neto)

19. Stambene zgrade i stanovi (bruto)

20. Stambene zgrade i stanovi (neto)

21. Ostala materijalna imovina (bruto)

22. Ostala materijalna imovina (neto)

23. Zalihe (bruto)

24. Zalihe (neto)

PRIMLJENI KREDITI:

25. Primljeni krediti-kratkoročni:

a) Krediti od trgovačkih društava

b) Krediti od financijskih institucija

c) Krediti od državnih jedinica

d) Krediti od stranih osoba

26. Primljeni krediti-dugoročni:

a) Krediti od trgovačkih društava

b) Krediti od financijskih institucija

c) Krediti od državnih jedinica

d) Krediti od stranih osoba

RAČUN DOBITI I GUBITKA

I. KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH I DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA

27. Kamatni prihodi od odobrenih kredita

a) Prihodi od kredita državnim jedinicama

b) Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama

c) Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima

d) Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama

e) Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu

f) Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama

28. Kamatni prihodi od depozita

a) Depoziti kod HNB-a

b) Depoziti kod financijskih institucija

c) Depoziti kod stranih financijskih institucija

29. Kamatni prihodi od dužničkih vrijednosnih papira

a) Blagajnički zapisi HNB-a

b) Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava

c) Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija

d) Dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske

e) Dužnički vrijednosni papiri ostalih državnih jedinica

f) Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba

30. Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge

a) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge trgovačkim društvima

b) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge financijskim institucijama

c) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge državnim jedinicama

d) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge neprofitnim institucijama

e) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stanovništvu

f) Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stranim osobama

31. Kamatni troškovi s osnove primljenih kredita

a) Troškovi na kredite primljene od državnih jedinica

b) Troškovi na kredite primljene od financijskih institucija

c) Troškovi na kredite primljene od trgovačkih društava

d) Troškovi na kredite primljene od stranih osoba

32. Kamatni troškovi s osnove depozita

a) Troškovi na depozite primljene od državnih jedinica

b) Troškovi na depozite primljene od financijskih institucija

c) Troškovi na depozite primljene od trgovačkih društava

d) Troškovi na depozite primljene od neprofitnih institucija

e) Troškovi na depozite primljene od stanovništva

f) Troškovi na depozite primljene od stranih osoba

33. Kamatni troškovi na dužničke vrijednosne papire

a) Kamatni troškovi na izdane vlastite dužničke vrijednosne papire

b) Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente trgovačkih društava

c) Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente financijskih institucija

d) Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente državnih jedinica

e) Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stranih osoba

f) Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stanovništva

34. Troškovi provizija i naknada

a) Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge rezidenata

b) Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge nerezidenata

c) Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada*

35. Opći administrativni troškovi i amortizacija

35.1. Troškovi za zaposlenike

a) nadnice i plaće (neto)

b) troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće

c) ostali troškovi za zaposlenike

35.2. Ostali administrativni troškovi

35.3. Amortizacija

36. Primici u naravi

37. Otpremnine

38. Naknade članovima uprave

39. Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

40. Premije osiguranja (bruto)

41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

43. Stipendije

44. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

45. Doprinosi i članarine iz prihoda

46. Troškovi poreza i prireza iz plaća

47. Troškovi usluga investicijskog održavanja

48. Investicije u novu dugotrajnu imovinu

B) Dodatni podaci za društva za osiguranje/reosiguranje

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (Bilanca)

NEMATERIJALNA IMOVINA

1. Nematerijalna imovina (bruto)

2. Goodwill (bruto)

3. Ostala nematerijalna imovina (bruto)

4. od toga: Softver (bruto)

5. od toga: Softver (neto)

MATERIJALNA IMOVINA

6. Materijalna imovina (bruto)

7. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti (bruto)

8. Zemljišta (bruto)

9. Zemljišta (neto)

10. Građevinski objekti (bruto)

11. Građevinski objekti (neto)

12. Oprema (bruto)

13. Ostala materijalna imovina i zalihe (bruto)

14. Zalihe (bruto)

15. Zalihe (neto)

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI (Račun dobiti i gubitka)

16. Provizija po ugovorima o reosiguranju

17. Ostali prihodi po financijskim i materijalnim ulaganjima

18. Prihodi od regresa

19. Prihodi od šteta strane odgovornosti

20. Troškovi naknada

21. Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

22. Realizirani gubici od prodaje financijske imovine

23. Rashodi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

24. Ostali troškovi po financijskim i materijalnim ulaganjima

25. Izdaci za povrate premija

26. Izdaci za garancijski fond

27. Izdaci za financiranje HANFA-e i HUO-a

28. Ostali osigurateljno-tehnički izdaci

29. Troškovi vezani za isplatu šteta

30. u tome: Direktni troškovi obrade šteta

31. u tome: Indirektni troškovi obrade šteta

32. Promjena pričuve za kolebanje šteta

33. Promjena pričuve za bonuse i popuste, neto od reosiguranja

– bruto iznos

– udio suosiguratelja

– udio reosiguratelja

34. Neposredni troškovi pribave

35. Troškovi provizije

36. Troškovi plaća zaposlenika na pribavi osiguranja

37. Posredni troškovi pribave

38. Troškovi izdavanja polica

39. Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

40. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

41. Troškovi doprinosa na plaće i naknade

42. Naknade izdataka zaposlenima i naknade članovima uprave

43. Primici u naravi

44. Otpremnine

45. Izdaci za rad ostvaren preko studentskog/učeničkog servisa

46. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

47. Stipendije

48. Premije osiguranja (bruto)

49. Porezi koji ne ovise o dobiti i pristojbe

50. Rashodi od prodaje materijalne imovine koja služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

51. Zaračunate bruto premije

a) u tome: stanovništvo

b) u tome: nefinancijska poduzeća

c) u tome: financijska poduzeća

d) u tome: neprofitne institucije

e) u tome: ukupna država

– Tehnička premija

– Premija za preventivu

– Dio premije za režijski dodatak

52. Likvidirane štete

a) u tome. Stanovništvo

b) u tome: nefinancijska poduzeća

c) u tome: financijska poduzeća

d) u tome: neprofitne institucije

e) u tome: ukupna država

53. Investicije u novu dugotrajnu imovinu

54. Troškovi usluga investicijskog održavanja

55. Troškovi materijala i energije

56. Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi

C) Dodatni podaci za mirovinska osiguravajuća društva

BILANCA

1. Softver (bruto)

2. Softver (neto)

3. Zemljište (bruto)

4. Zemljište (neto)

5. Stambene zgrade (bruto)

6. Stambene zgrade (neto)

7. Ostali građevinski objekti (bruto)

8. Ostali građevinski objekti (neto)

9. Uredska oprema (bruto)

10. Uredska oprema (neto)

11. Zalihe (ukupne) (bruto)

12. Zalihe (ukupne) (neto)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

13. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima

14. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

D) Dodatni podaci za leasing društva

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

NEMATERIJALNA IMOVINA

1. Nematerijalna imovina – bruto

2. Goodwill – bruto

3. Goodwill – neto

4. Računalni programi – softver – bruto

5. Računalni programi – softver – neto

MATERIJALNA IMOVINA DANA U OPERATIVNI LEASING

6. Materijalna imovina dana u operativni leasing – bruto

7. Nekretnine – bruto

8. Osobna vozila – bruto

9. Gospodarska vozila – bruto

10. Plovila – bruto

11. Letjelice – bruto

12. Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – bruto

13. Ostalo – bruto

14. Zemljišta – bruto

15. Zemljišta – neto

16. Stambene zgrade – bruto

17. Stambene zgrade – neto

18. Ostali građevinski objekti – bruto

19. Ostali građevinski objekti – neto

OSTALA MATERIJALNA IMOVINA – VLASTITA

20. Ostala materijalna imovina – vlastita – bruto

21. Zemljišta – bruto

22. Zemljišta – neto

23. Građevinski objekti – bruto

24. Građevinski objekti – neto

25. Prijevozna sredstva – bruto

26. Prijevozna sredstva – neto

27. Postrojenje, strojevi, oprema – bruto

28. Postrojenje, strojevi, oprema – neto

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

29. Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice

30. Naknade troškova radnicima

31. Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih

32. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

33. Troškovi osiguranja za objekte leasinga

34. Ostali troškovi osiguranja

35. Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata

36. Primici od dividendi

37. Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade)

38. Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu

39. Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga

40. Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga

41. Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga

42. Troškovi nabave predmeta leasinga

43. Ostali troškovi po leasing poslovanju

44. Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi

45. Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

46. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

47. Troškovi doprinosa na plaće i naknade

48. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

49. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

50. Stipendije

E) Dodatni podaci za investicijska društva

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1. Goodwill – bruto

2. Goodwill – neto

3. Aplikativni software – bruto

4. Aplikativni software – neto

5. Člansko mjesto na uređenom tržištu ili MTP i u klirinškoj organizaciji

6. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10. Zemljišta – bruto

11. Zemljišta – neto

12. Građevinski objekti – bruto

13. Građevinski objekti – neto

14. Uredska oprema – bruto

15. Uredska oprema – neto

16. Transportni uređaji – bruto

17. Transportni uređaji – neto

18. Ostala materijalna imovina – bruto

19. Ostala materijalna imovina – neto

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20. Materijalni troškovi i troškovi usluga

21. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

22. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

23. Premije osiguranja (bruto)

24. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

25. Stipendije

26. Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

27. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

28. Troškovi doprinosa na plaće i naknade

29. Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

30. Ostali troškovi zaposlenika

31. Troškovi platnog prometa

32. Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge

33. Primici u naravi

34. Otpremnine

35. Prihodi od dividendi

F) Dodatni podaci za kreditne unije

BILANCA

1. Zemljišta (bruto)

2. Zemljišta (neto)

3. Građevinski objekti (bruto)

4. Građevinski objekti (neto)

5. Postrojenja i oprema (bruto)

6. Postrojenja i oprema (neto)

7. Namještaj, transportni uređaji i slično (bruto)

8. Namještaj, transportni uređaji i slično (neto)

9. Stambene zgrade i stanovi (bruto)

10. Stambene zgrade i stanovi (neto)

11. Ostala materijalna imovina (bruto)

12. Ostala materijalna imovina (neto)

13. Osnivački izdaci (bruto)

14. Osnivački izdaci (neto)

15. Softver (bruto)

16. Softver (neto)

17. Ulaganja u višegodišnji operativni najam (bruto)

18. Ulaganja u višegodišnji operativni najam (neto)

19. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme (bruto)

20. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme (neto)

21. Ostala nematerijalna imovina (bruto)

22. Ostala nematerijalna imovina (neto)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

23. Materijalni i nematerijalni troškovi ukupno

24. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

25. Izdaci za rad ostvareni preko studentskih i učeničkih servisa

26. Premije osiguranja (bruto)

27. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

28. Stipendije

29. Troškovi plaća i naknada plaća isplaćenih osoblju (neto)

30. Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće i naknade plaća

31. Troškovi naknada osoblju (osim dnevnica)

32. Primici u naravi

33. Otpremnine

34. Kamatni troškovi za primljene kredite od banaka

35. Kamatni prihodi od depozita kod banaka

G) Dodatni podaci za društva za upravljanje investicijskim fondovima

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1. Goodwill – bruto

2. Goodwill – neto

3. Računalni programi – bruto

4. Računalni programi – neto

5. Licence, patenti i zaštitni znakovi

6. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10. Zemljišta – bruto

11. Zemljišta – neto

12. Građevinski objekti – bruto

13. Građevinski objekti – neto

14. Uredska oprema – bruto

15. Uredska oprema – neto

16. Transportni uređaji – bruto

17. Transportni uređaji – neto

18. Ostala materijalna imovina – bruto

19. Ostala materijalna imovina – neto

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20. Materijalni troškovi

21. Troškovi usluga

22. Ostali administrativni troškovi

23. u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

24. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

25. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

26. Premije osiguranja (bruto)

27. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

28. Stipendije

29. Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

30. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

31. Troškovi doprinosa na plaće i naknade

32. Ostale naknade i honorari (bruto)

33. Primici u naravi

34. Otpremnine

35. Amortizacija

36. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

37. Prihodi od državnih potpora

38. Prihodi od kamata

39. Rashodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata

H) Dodatni podaci zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zatvorenih investicijskih fondova za ulaganje u nekretnine

1. Naknade i drugi troškovi članova Nadzornog odbora Fonda

2. Porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu i/ili dobit

I) Dodatni podaci mirovinskih društava

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1. Goodwill – bruto

2. Goodwill – neto

3. Računalni programi – bruto

4. Računalni programi – neto

5. Licence, patenti i zaštitni znakovi

6. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7. Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9. Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10. Zemljišta – bruto

11. Zemljišta – neto

12. Građevinski objekti – bruto

13. Građevinski objekti – neto

14. Uredska oprema – bruto

15. Uredska oprema – neto

16. Transportni uređaji – bruto

17. Transportni uređaji – neto

18. Ostala materijalna imovina – bruto

19. Ostala materijalna imovina – neto

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

21. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

22. Premije osiguranja (bruto)

23. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

24. Stipendije

25. Troškovi usluga

26. Ostali administrativni troškovi

27. u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

28. Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

29. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

30. Troškovi doprinosa na plaće i naknade

31. Ostale naknade i honorari (bruto)

32. Primici u naravi

33. Otpremnine

34. Amortizacija

35. Prihodi od dividenda i udjeli u dobiti

36. Prihodi od državnih potpora

37. Prihodi od kamata

38. Rashodi od kamata

39. Nerealizirani dobici od financijske imovine

40. Nerealizirani gubici od financijske imovine

41. Gubitak od prodaje financijskih instrumenata

42. Dobitak od prodaje financijskih instrumenataNatisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
službeni put Sudski registar RH stope amortizacije devizno poslovanje knjiga popisa robe id i idd Obrazac ID Registar poslovnih subjekata obrazac id1 PDV Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata id 1 naknade Obrasci R-Sm amortizacijske stope amortizacija putni troškovi naknada