Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja

(Redakcijski pročišćeni tekst,'Narodne novine', br. 38/08, 12/09, 130/10)

Na snazi i primjenjuje se od 30. studenog 2010.

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravinikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike sukladno odredbi članka 3. i članka 16. stavka 2., pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavaka 2. Zakona o računovodstvu.

(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovog Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i ovog Pravilnika.

Članak 2.

(1) Poduzetnici iz članka 3. i članka 16. stavka 2., pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavaka 2. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti:
1. bilancu,
2. račun dobiti i gubitka, i
3. bilješke uz financijske izvještaje u skladu s odredbama članka 4. ovog Pravilnika.

(2) Poduzetnici iz članka 3. stavka 3. i 4. i članka 16. stavka 2. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavak 2. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti uz izvještaje navedene u prethodnom stavku i:
1. izvještaj o novčanom tijeku po indirektnoj ili direktnoj metodi, i
2. izvještaj o promjenama kapitala.

(3) Obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja iz članka 3. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim onih čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira, izvještaj o promjenama kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka sastavljaju na način da sadrži barem:

1. knjigovodstvene iznose svake komponente kapitala na početku i na kraju razdoblja, uz odvojeno prikazivanje svake promjene tijekom razdoblja,

2. ukupnu dobit razdoblja, iskazujući odvojeno ukupne iznose raspodjeljive dioničarima/članovima matice i imateljima nekontrolirajućih interesa,

3. iznose transakcija s dioničarima/članovima u njihovom svojstvu kao dioničarima/članovima, prikazujući odvojeno uplate dioničara/članova i raspodjele dioničarima/članovima i

4. učinke retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika ili retroaktivnog prepravljanja iznosa sukladno Hrvatskim standardima financijskih izvještavanja.

(4) Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja izvještaj o promjenama kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka sastavljaju sukladno odredbama odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Članak 2.a

(1) Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja dužni su, osim izvještaja iz članka 2. ovog Pravilnika, sastavljati i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovog Pravilnika.

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka mogu dodatno sastavljati i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Članak 3.

Podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 4.

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

(2) U bilješkama iz stavka 1. ovoga članka poduzetnik je dužan navesti i: ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

Članak 5.

(1) Poduzetnici koji su obvezni primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovog Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(2) Poduzetnici koji su obvezni primjenjivati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovog Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

(3) Poziciju godišnjeg financijskog izvještaja bilance pod brojem VII. Manjinski interes popunjavaju samo oni poduzetnici koji izrađuju konsolidirane financijske izvještaje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za 2008. godinu i kasnije.

Napomena, NN 12/09

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Članak 2.: Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za 2008. godinu i kasnije.

Napomena, NN 130/10

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Članak 4.: Godišnji financijski izvještaji za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2010. godine ili kasnije, sastavljaju se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 5.: Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PODUZETNIKE

 

BILANCA

_

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


 

DODATAK BILANCI

_

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

_

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


 

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)

_

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

INDIREKTNA METODA

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


DIREKTNA METODA

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini


Napomena: Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A).

 

Stvoreno: 14.01.2011 u 08:00:58