Postupak stjecanja prava vlastništva nekretina za strane pravne ili fizičke osobe u RH


Dana 25. srpnja 2006. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 79/2006.) u kojem je odredbom članka 3. izmijenjena odredba članka 356. stavka 2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01.), na način da je ovlast izdavanja suglasnosti stranim osobama za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske prenesena u nadležnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

 

Dakle, od dana stupanja na snagu navedenog Zakona prestaje dosadašnja ovlast ministra vanjskih poslova i europskih integracija za izdavanje naprijed navedene suglasnosti i ista prelazi u nadležnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Više na

Stvoreno: 10.09.2006 u 14:43:52