Popunjavanje Obrasca R-Sm za izaslane radnike


Pojam izaslanog radnika

Prema odredbama članka 3.zočka 9 Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (dalje: ZODO) izaslani radnik je fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi sukladno međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju te osoba na radu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu bez obzira da li RH ima s tom državom potpisan međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju ili ne.

Poslodavac izaslanog radnika obveznik je obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja za izaslanog radnika.

Osnovice

Razlikujemo dvije vrste osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa:
Vrste i stope doprinosa

 Na propisanu osnovicu iz članka 8.ZODO-a poslodavac izaslanog radnika obračunava:

 
Rokovi

 Doprinosi se obračunavaju i upaćuju istovremeno s isplatom plaće, a u slučaju da plaća nije isplaćena poslodavac ih je dužan obračunati i uplatiti najkasnije do zadnjeg dana mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće odnosno do zadnjeg dana mjeseca za prethodni mjesec. Kod isplate primitaka oporezivih porezom na dohodak doprinosi se obračunavaju i uplaćuju istovremeno s isplatom primitaka i na njih se ne odnosi odredba o obvezi obračunavanja i plaćanja doprinosa ako primitak nije isplaćen.

Izvješća

O obračunanim osnovicama i iznosima doprinosa poslodavac izaslanog radnika obvezan je izvijestiti Poreznu upravu putem Obrasca ID i REGOS putem Obrasca R-Sm.

Kod obračunavanja doprinosa poslodavac izaslanog radnika može primjeniti institut najviše mjesečne odnosno najviše godišnje osnovice za obračunavanje doprinosa za mirovinska osiguranja.

Primjer popunjavanja Obrasca R-Sm za izaslene radnike (pdf)

Nalog za plaćanje doprinosa II. stupa za izaslane radnike (pdf)

Vir: Regos

Stvoreno: 17.09.2007 u 13:36:05