Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara i rasipa u marikulturi, Narodne novine br.: 142, 09.12.2011.


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2879

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09 i 94/09), članka 11., stavka 2., stavka 3. i stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 149/09), članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA I RASIPA U MARIKULTURI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 11. stavak 2, stavak 3 i stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.

Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se ukupni gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja ribom i školjkama u uzgoju ili kao posljedica bolesti i drugih prirodnih utjecaja na ribu, školjke i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Članak 3.

(1) Nemjerljivi gubici u kaveznom uzgoju riba su gubici na kraju uzgoja, neutvrđeni ranije, a nastaju tijekom višegodišnjeg ciklusa kaveznog uzgoja, i utvrđuju se obračunom na kraju uzgoja, prilikom potpunog izlova iz kaveza, jer ih zbog specifičnosti proizvodnje nije moguće ranije fizički utvrditi ni evidentirati.

(2) Tijekom godine vodi se procjena i evidencija nemjerljivih gubitaka koja se definira pojmom otpis i razlika po procjeni, a po potpunom izlovu, radi se rekapitulacija nasada.

Članak 4.

Dopušteni normativ ukupnih gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:

NAZIV PROIZVODA/TEHNOLOŠKI PROCES

STOPA %

UZGOJ STANDARDNIH VRSTA BIJELE MORSKE RIBE U
UZGOJU (LUBIN I KOMARČA)

Mrjestilište

Oplođena ikra/ličinke/mlađ

80

Matice

20

Transport mlađi

20

Kavezni uzgoj

Uzgoj ukupno

60

Od toga nemjerljivi gubici – gubici na kraju uzgoja neutvrđeni ranije

30

Od toga mjerljivi gubici – izbrojeni i evidentirani mortalitet

30

BIJELA MORSKA RIBA KOJA SE UVODI U UZGOJ I NEMA STANDARDIZIRANU TEHNOLOGIJU UZGOJA (VRSTE OSIM LUBINA I KOMARČE)

Mrjestilište

Oplođena ikra/ličinke/mlađ

90

Matice

30

Transport mlađi

30

Kavezni uzgoj

Uzgoj ukupno

80

Od toga nemjerljivi gubici – gubici na kraju uzgoja neutvrđeni ranije

40

Od toga mjerljivi gubici – izbrojeni i evidentirani mortalitet

40

UZGOJ ŠKOLJAKA

Uzgoj dagnji

Gubici u uzgoju od nasada mlađi do komercijalne veličine

50

Razdvajanje, čišćenje i sortiranje

20

Pročišćavanje – depuracija

10

Gubici u transportu i prodaji (gubitak intervalvarne vode)

10

Uzgoj kamenica

Uzgoj u kašetama

30

Uzgoj cementiranih kamenica

30

Čišćenje i sortiranje

10

Gubici u transportu i prodaji

10

Članak 5.

Manjak prema ovoj Odluci utvrđuje se:

– neposredno nakon nastajanja zapisnikom, odnosno

– izvanrednim (po procjeni tijekom ciklusa) i redovitim obračunom (krajnjim izlovom) ribe na kraju uzgojnog ciklusa,

– odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika.

Članak 6.

Manjak dobara nastao uslijed bolesti, nepovoljnih ambijentalnih i drugih činitelja iznad visine utvrđene u članku 4. ove Odluke utvrđuje se i priznaje sukladno članku 11., stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 023-02/11-02/22

Urbroj: 311-01/01-11-02

Zagreb, 30. studenoga 2011.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.

Stvoreno: 28.12.2011 u 10:04:07