DOSTAVA IP I ID1 OBRAZACA


DOSTAVA IP I ID1 OBRAZACA

Poslodavci i isplatitelji primitaka, plaća i mirovina dužni su dostaviti

Poreznoj upravi IP i ID1 obrasce, a rok za dostavu je 31. siječnja tekuće

godine za proteklu godinu.


PRIHVAT OBRAZACA IP ZA 2006. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU

http://www.porezna-uprava.hr/e-porezna/e-ip.asp?id=i

Poslodavci i isplatitelji primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće

ili mirovine ili sam porezni obveznik, prema članku 46. stavak 4. Zakona

o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i članku 65.

Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05. i 96/06.)

trebaju dostaviti Poreznoj upravi podatke o isplaćenim plaćama ili

mirovinama na obrascima IP. Rok za dostavu je 31. siječnja tekuće godine

za proteklu godinu.


PRIHVAT ID-1 OBRAZACA ZA 2006. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU

http://www.porezna-uprava.hr/e-porezna/e-id.asp?id=i


Isplatitelji primitaka na koje se plaća predujam poreza po odbitku od:

- drugog dohotka prema članku 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne

novine" broj 177/04., u daljnjem tekstu Zakon)

- dohotka od imovinskih prava prema članku 50. stavku 2.Zakona

- dohotka od kapitala prema člancima 51. i 68.stavku 2. Zakona

- dohotka od osiguranja prema članku 52. Zakona

obvezni su prema članku 78. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne

novine" broj 95/05. i 96/06.) sastaviti godišnje izvješće o isplaćenim

primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i

prirezu po pojedinim poreznim obveznicima i ukupno na propisanom obrascu

– Obrazac ID -1. Isti se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne

uprave prema sjedištu ili prebivalištu/uobičajenom boravištu najkasnije do

31. siječnja 2007. godine.

Stvoreno: 16.01.2007 u 21:10:21