Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Porez na dobit >> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.

HRVATSKI SABOR

571

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2012, godine.

Klasa: 011-01/12-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) u članku 6. stavku 1. točki 5. na kraju rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6.,7. i 8. koji glase:

»(5) Reinvestirana dobit iz stavka 1. točke 6. ovoga članka je ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhe investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima.

(6) Porezni obveznik koji smanjuje poreznu osnovicu sukladno stavku 1. točki 6. ovoga članka mora u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave dokaz da je izvršio povećanje temeljnog kapitala i to ostvarenom dobiti poreznog razdoblja za koje je iskazao smanjenje porezne osnovice.

(7) Pravo na smanjenje osnovice poreza na dobit iz stavka 1. točke 6. ovoga članka neće se primijeniti ako je razvidno da je povećanje temeljnog kapitala društva izvršeno s ciljem utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza.

(8) Način provedbe stavka 1. točke 6. i stavka 5., 6. i 7. ovoga članka propisuje ministar financija.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i povezana društva iz različitih država članica (SL L 225, 20. 8. 1990.),

– Direktiva Vijeća 2003/123/EZ od 22. prosinca 2003. kojom se mijenja Direktiva 90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i povezana društva iz različitih država članica (SL L 007, 13. 1. 2004.),

– Direktiva Vijeća 2006/98/EZ o prilagodbama određenih Direktiva u području oporezivanja, iz razloga pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20. 12. 2006.).

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna osnovica iz članka 5. ovoga Zakona povećava se:

1. za rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani gubici), ako su bili iskazani u rashodima,

2. za svotu amortizacije iznad svota propisanih u članku 12. ovoga Zakona,

3. za 70% troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom,

4. za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća,

5. za manjkove na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak,

6. za troškove prisilne naplate poreza ili drugih davanja,

7. za kazne koje izriče mjerodavno tijelo,

8. za zatezne kamate između povezanih osoba,

9. za povlastice i druge oblike imovinskih koristi danih fizičkim ili pravnim osobama da nastane, odnosno ne nastane određeni događaj, tj. da se određena radnja obavi, primjerice, bolje ili brže nego inače ili da se propusti obaviti,

10. za darovanja iznad svote iz stavka 7. i 8. ovoga članka,

11. za kamate koje nisu porezno priznati rashod prema odredbama ovoga Zakona,

12. za rashode utvrđene u postupku nadzora s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak, te obveznim doprinosima koji su nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioničara, članova društva i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, te s njima povezanim osobama,

13. za sve druge rashode koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti i druge svote povećanja porezne osnovice, a koji nisu bili uključeni u poreznu osnovicu.«.

U stavku 6. riječi: »do 80,00 kuna pojedinačne vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 80,00 kuna.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: »više od 120 dana,« zamjenjuju se riječima: »više od 60 dana,«.

Članak 5.

Članak 10.a mijenja se i glasi:

»Ako je tijekom poreznog razdoblja fizičkoj osobi isplaćen predujam dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma, tada se nastala razlika smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 3. točki a) rečenica: »Kad je moguće provesti odgovarajuće usporedne analize, ova metoda ima prednost pred ostalim metodama navedenim u ovom članku.« briše se.

Članak 7.

U članku 31. stavku 4. iza riječi: »kamate« stavlja se zarez i dodaju riječi: »dividende, udjele u dobiti«.

U stavku 7. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dobit koristi na način propisan člankom 6. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Iza članka 31.d dodaje se naslov i članak 31.e koji glase:

»3. Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica

Članak 31.e

(1) Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. ovoga Zakona ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:

1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,

2. ako najniži postotak udjela iz točke 1. ovoga stavka ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.

(2) Primatelj iz stavka 1. ovoga članka je društvo:

1. koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija,

2. koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama,

3. je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija. Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza ili imaju mogućnost izbora.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je razvidno da isplata dividendi ili udjela u dobiti za glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva ima utaju poreza ili izbjegavanje poreza.

(4) Način provedbe ovoga članka propisuje ministar financija.«.

Članak 9.

(1) Odredbe članka 1. ovoga Zakona primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2012. godinu.

(2) Odredbe članka 4. ovoga Zakona primjenjuju se za potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

(3) Odredbe članka 7. ovoga Zakona primjenjuju se pri isplati dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim u slučaju isplate dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju.

(4) Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim odredbe članka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2013., te odredbe članka 8. ovoga Zakona koja stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 410-01/12-01/04

Zagreb, 17. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
naknada id i idd naknade stope amortizacije amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac obrasci r-sm id 1 obrazac id1
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm